ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Εισαγωγή

Οι κάτωθι όροι χρήσης θα εφαρμόζονται για την χρήση του διαδικτυακού τόπου (ιστοσελίδα) της momentumstudio.gr (εφεξής «Momentum Studio»). Κάθε Χρήστης που εισέρχεται στην ιστοσελίδα και κάνει χρήση της, θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω Όρους Χρήσης που έχει θέσει το Momentum Studio. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους Όρους Χρήσης, οφείλει να απόσχει από την περαιτέρω χρήση της ιστοσελίδας του MomentumStudio.
Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε Υπηρεσίας διέπεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι ειδικοί όροι αυτοί θα ισχύουν από κοινού και συμπληρωματικά με τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των Γενικών Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας και των Ειδικών Όρων Χρήσης των επιμέρους Υπηρεσιών, θα υπερισχύουν σε κάθε περίπτωση οι Ειδικοί Όροι χρήσης έκαστης Υπηρεσίας.

Ο Χρήστης ή/και ο τυχόν Εκπρόσωπος Χρήστη των Υπηρεσιών του Momentum Studio καθώς και ο Επισκέπτης της ιστοσελίδας του Momentum Studio θα αναφέρεται στο εξής ως «Χρήστης», ανεξάρτητα από το εάν προβεί σε περαιτέρω επικοινωνία με το Momentum Studio μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας (https://momentumstudio.gr/take-an-offer/).

Αυτοί οι Όροι Χρήσης αναφέρονται στα ακόλουθα πρόσθετα στοιχεία, τα οποία ισχύουν και για τη χρήση της ιστοσελίδας μας:

  • Η δήλωση απορρήτου μας, η οποία καθορίζει τους όρους με τους οποίους μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς κατά τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας ή που παρέχετε σε εμάς.
  • Η δήλωση cookies, η οποία περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, προγράμματα, ειδήσεις, άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις) αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του Momentum Studio ή/και των συνεργατών αυτού και προστατεύεται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, διατίθεται δε στους Χρήστες για ιδιωτική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.

H παρούσα ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί για την προσωπική σας ψυχαγωγία, πληροφόρηση, μόρφωση και επικοινωνία. Επιτρέπεται η χρήση από εσάς του υλικού που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα όχι για εμπορική αλλά για προσωπική χρήση και μόνο, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείτε επίσης και όλους τους όρους που αφορούν σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικά με το υλικό που περιέχεται στην ιστοσελίδα. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, μεταπώληση, έκδοση, εκτέλεση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης του Momentum Studio ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Το Momentum Studio επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/και συμβατικό δικαίωμά της, πέραν των ρητώς αναφερόμενων στους παρόντες όρους χρήσης.

Οποιοδήποτε αρχείο/υλικό «κατεβάζετε» από την ιστοσελίδα (download) ανήκει αποκλειστικά στο Momentum Studio ή στους φορείς χορήγησης άδειας αυτού.

Περιορισμός Ευθύνης – Παρεχόμενες Πληροφορίες

Τo Momentum Studio καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα του, τόσο όσον αφορά την ταυτότητα του Momentum Studio όσο και για την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν ή υπηρεσία που διαθέτει, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας.

Η χρήση και η περιήγησή σας στην ιστοσελίδα γίνεται με δική σας ευθύνη. Ούτε Το Momentum Studio, ούτε κάποιος από τα στελέχη του, διευθυντές του, εργαζόμενούς του, συνεργάτες του, αντιπροσώπους του κ.λπ. που εμπλέκεται στην δημιουργία, παραγωγή ή την παράδοση της ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιεσδήποτε άμεσες, επιγενόμενες, παρεπόμενες, έμμεσες ή αποθετικές ζημιές προκύψουν από την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα ή την χρήση αυτής. Συνεπώς, σε καμία περίπτωση η ιστοσελίδα του Momentum Studio δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Το Momentum Studio ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν τεχνικά προβλήματα που παρουσιασθούν στους Χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του Momentum Studio ή και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με την λειτουργία ή τη συμβατότητα της δικής τους υποδομής με την χρήση του δικτυακού τόπου.

Το Momentum Studio καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου της, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι η λειτουργία της ιστοσελίδας των servers της ή/και τρίτων ιστοσελίδων μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό της θα είναι αδιάκοπη ή/και εύρυθμη, απαλλαγμένη από ιούς και παρόμοια στοιχεία. Συνεπώς, το Momentum Studio δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία ήθελε προκληθεί στους Χρήστες της ιστοσελίδας ή σε τρίτους και η οποία θα σχετίζεται με την λειτουργία των ανωτέρω.

Σύνδεσμοι σε ιστοσελίδες τρίτων μερών

Ο διαδικτυακός τόπος Momentum Studio, παρέχει σε πολλά σημεία παραπομπές (hyperlinks) σε άλλες ιστοσελίδες. Η περιήγησή σας σε αυτούς γίνεται αποκλειστικά και μόνο με δική σας ευθύνη. Οι συσχετιζόμενες ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο ή την εξουσία του Momentum Studio και έτσι το Momentum Studio δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε συσχετιζόμενης ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες.

Το Momentum Studio δηλώνει ρητά ότι δεν υποχρεούται να ελέγχει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τρίτων, εντούτοις δικαιούται οποτεδήποτε να διακόπτει την πρόσβαση σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, εάν λάβει γνώση οποιουδήποτε γεγονότος, το οποίο κατά την κρίση του βρίσκεται σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία και τους παρόντος όρους.

Υποχρεώσεις & Ευθύνη Χρήστη

Οι Χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση της ιστοσελίδας του Momentum Studio καθώς και ότι θα τηρούν τις Πολιτικές που είναι αναρτημένες σε αυτή ή/και προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Οι Χρήστες υποχρεούνται να απέχουν από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας και να μην προβαίνουν σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία στην ιστοσελίδα ή και σε τρίτους ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των Υπηρεσιών του Momentum Studio.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι Χρήστες της ιστοσελίδας αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα του Momentum Studio για:

  • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο ή για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), το οποίο προκαλεί αφενός παράνομη προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κτλ. και αφετέρου βλάβη στο Momentum Studio ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου,
  • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, ή προσβάλει πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,
  • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
  • ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας Ελληνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας ή των διατάξεων αυτής,
  • παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο,
  • συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία ή/και ανακοίνωση των προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών ή/και τρίτων,
  • διακινδύνευση της ασφάλειας του δικτύου του Momentum Studio.

Οι Χρήστες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για τη χρήση της ιστοσελίδας του Momentum Studio, καθώς και την ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία ήθελε προκληθεί σε αυτόν ή σε οποιονδήποτε τρίτο εξαιτίας ή εξ αφορμής της ως άνω χρήσης, όπως και να αποζημιώσουν πλήρως την Εταιρεία έναντι οποιασδήποτε αξίωσης ήθελε τυχόν εγερθεί από οποιονδήποτε τρίτο ως αποτέλεσμα χρήσης της ιστοσελίδας του Momentum Studio.

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης με τους παρόντες όρους και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο χρήσης της ιστοσελίδας από Χρήστη, ο τελευταίος υποχρεούται να αποζημιώσει το Momentum Studio για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία ήθελε υποστεί από τις ως άνω ενέργειες.

Χρήση Cookies

Ο δικτυακός τόπος Momentum Studio μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της χρησιμοποιώντας τεχνολογίες, όπως cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Cookies του Momentum Studio, παρακαλούμε δείτε την σχετική Πολιτική που ακολουθείται εδώ.

Πολιτική Απορρήτου και Προσωπικά Δεδομένα

Μέσω της φόρμας επικοινωνίας που παρέχεται στον ιστότοπο, το Momentum Studio συλλέγει προσωπικά δεδομένα εφόσον ο εκάστοτε χρήστης  συμπληρώνει τα στοιχεία του προκειμένου το Momentum Studio να επικοινωνήσει περαιτέρω μαζί του για ενημερωτικές διευκρινήσεις καθώς και για να απαντήσει σε ερωτήσεις/απορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Momentum Studio. Σε καμία περίπτωση το Momentum Studio δεν γνωστοποιεί, μεταβιβάζει και δεν πωλεί τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους για οποιαδήποτε χρήση χωρίς προηγούμενη συναίνεση του εκάστοτε χρήστη. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την ιστοσελίδα του Momentum Studio για να βελτιώνουμε συνεχώς την εξυπηρέτησή σας.

Η χρήση της ιστοσελίδας από τους χρήστες προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία σας με την Πολιτική Απορρήτου του παρόντος ιστότοπου. Συνεπώς, ο κάθε χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά το περιεχόμενο αυτής της σελίδας, πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου του Momentum Studio. Αν δεν συμφωνεί, θα πρέπει να μην κάνει καμία χρήση του περιεχομένου του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαχείριση των Προσωπικών Δεδομένων Ιστοσελίδας από το Momentum Studio, παρακαλούμε δείτε την σχετική Πολιτική που ακολουθείται εδώ.

Τροποποίηση Περιεχομένου

Οι υπεύθυνοι του Momentum Studio διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και των ανωτέρω όρων προκειμένου να είναι σύμφωνοι με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία χωρίς καμία προειδοποίηση των χρηστών του ιστοτόπου.

Έτσι, σας συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές στους παρόντες όρους χρήσης. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου του Momentum Studio ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές στους Όρους Χρήσης ή στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Ιστοσελίδας, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών εκ μέρους σας.

Τυχόν αλλαγές στους παρόντες Όρους Χρήσης θα αναρτούνται στον ιστότοπό μας εδώ.

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Λόγω της αξιοσημείωτης ανάπτυξης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τα τελευταία χρόνια, έχουμε ξεκινήσει τις δραστηριότητες μέσω αυτών για την περαιτέρω βελτίωση της αξίας της επωνυμίας του Momentum Studio (Facebook, Instagram, TikTok, You Tube).

Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτούς τους όρους, επικοινωνήστε μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση: info@momentumstudio.gr.